Informacije javnega značaja

  

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda

 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Cesta IV. prekomorske 1
5270 Ajdovščina

Tel.: 05/36 44 250
E-pošta: ajdovscina@ajd.sik.si

Odgovorna uradna oseba

Direktor Artur Lipovž
Tel.: 05/36 44 252
E-pošta: artur.lipovz@ajd.sik.si

Datum prve objave kataloga

31.07.2007

Spletni naslov kataloga

Katalog je dostopen na uradni spletni strani
Lavričeve knjižnice Ajdovščina
www.ajd.sik.si.

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja javnega zavoda

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Ur. List RS, št  87/01) knjižnična dejavnost kot javna služba zajema:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižnega gradiva
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov
 • informacijsko opismenjevanje
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik
 • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo
 • dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu

V okviru drugih dejavnosti pa knjižnica v skladu s 16.členom ZKnj:

 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblast, ki so     splošno dostopna
 • organizira posebne  oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo
 • prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in predavanja
 • vzdržuje stike s sorodnimi zavodi
 • prireja razstave
 • pripravlja in izdaja publikacije

Seznam organizacijskih enot

Knjižnica Ajdovščina
Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina
Tel.: 05/36 44 250
E-pošta:  ajdovscina@ajd.sik.si

Knjižnica Vipava
Beblerjeva ulica 17, 5271 Vipava
Tel.: 05/36 44 260
E-pošta: vipava@ajd.sik.si

Knjižnica Podnanos
Podnanos 71, 5272 Podnanos
Tel.:05 36 44 270
E-pošta: podnanos@ajd.sik.si

Izposojevališče Dobravlje
Dobravlje 34a, 5263 Dobravlje
Tel: 05 36 44 280
E-pošta: dobravlje@ajd.sik.si

Potujoča knjižnica
Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina
Tel.: 041 596 130
E-pošta: potujoca@ajd.sik.si

Organigram zavoda

Svet zavoda Lavričeve knjižnice Ajdovščina

Predstavnik Občine Ajdovščina:
Jožef Krečič

Predstavnik Občine Vipava:
Ingrid Petrič, podpredsednica sveta zavoda

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti:
Bojana Pižent Kompara
Jasmina Likar Štinjek

Predstavnici zaposlenih:
Marija Bajc, predsednica Sveta zavoda
Jasmina Česnik Ušaj

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Direktor Artur Lipovž,
Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina
Tel.: 05/36 44 252
E-pošta: artur.lipovz@ajd.sik.si

2.c Povezave na državni, lokalni in evropski register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje zavoda

 

Državni zakonski in podzakonski predpisi s področja kulture

Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/
Ur.l. RS, št. 87/2001

Zakon o zavodih /ZZ/
Ur.l. RS, št. 12/1991
Spremembe:    Ur.l. RS, št. 8/1996

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/
Ur.l. RS, št. 96/2002
Spremembe:    Ur.l. RS, št. 53/2007, 77/2007-UPB1, 56/2008,  4/2010, 20/2011

Zakon o javnih financah /ZJF/
Ur.l. RS, št. 79/1999
Spremembe:    Ur.l. RS, št. 124/2000, 79/2001, 30/2002, 109/2008, 49/2009, 107/2010, 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/
Ur.l. RS, št. 56/2002
Spremembe:    Ur.l. RS, št. 72/2003, 115/2003-UPB1, 126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 53/2005, 70/2005-UPB4, 14/2006, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-UPB6, 57/2007, 95/2007-UPB7, 17/2008, 58/2008, 80/2008, 20/2009, 48/2009, 91/2009, 98/2009, 108/2009-UPB13, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010, 107/2010, 35/2011, 110/2011, 46/2013

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
Ur.l. RS, št. 45/1994
Spremembe:    Ur.l. RS, št. 39/1996, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012, 51/2012, 46/2013

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/
Ur.l. RS, št. 56/2002
Spremembe:    Ur.l. RS, št. 23/2005, 35/2005-UPB1, 113/2005, 32/2006-UPB2, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD/
Ur.l. RS, št. 56/1999

Spremembe:    Ur.l. RS, št. 64/2001, 43/2011-ZVZD-1

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah /ZASP/
Ur.l. RS, št. 21/1995
Spremembe:    Ur.l. RS, št. 9/2001, 30/2001, 43/2004, 94/2004-UPB1, 17/2006, 44/2006-UPB2, 139/2006, 16/2007-UPB3, 68/2008

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
Ur.l. RS, št. 29/2003

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
Ur.l. RS, št. 73/2003
Spremembe:    Ur.l. RS, št. 70/2008, 80/2012

Pravilnik o razvidu knjižnic
Ur.l. RS, št. 105/2003

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila
Ur.l. RS, št. 42/2004
Spremembe:    Ur.l. RS, št. 14/2009

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
Ur.l. RS, št. 19/2003

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (Sprejel ZBDS 8. 11. 1995)

Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015)
(Republika Slovenija Nacionalni svet za knjižnično dejavnost)

Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
Ur.l. RS, št. 127/2004
Spremembe:    Ur.l. RS, št. 107/2008

Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
Ur.l. RS, št. 127/2004
Spremembe: Ur.l. RS, št. 107/2008


Vsi predpisi so dostopni na spletnem naslovu Ministrstva za kulturo RS

Predpisi lokalnih skupnosti

Predpisi so dosegljivi tudi preko spletnih strani Občine Ajdovščina in Občine Vipava.

Predpisi EU

Evropski register predpisov

2.d Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.e Katalog javnih storitev, ki jih javni zavod zagotavlja uporabnikom

Storitve:

 

 • Izposoja knjižničnega gradiva in nudenje informacij o gradivu in drugih informacij javnega značaja
 • Prireditve in dejavnosti za otroke in mladino
 • Prireditve in dejavnosti za odrasle
 • Dostop do svetovnega spleta
 • Dostop do elektronskih revij in elektronskih baz podatkov
 • Informacijsko opismenjevanje
 • Bibliopedagoško delo z mladino in odraslimi
 • Dejavnost za uporabnike s posebnimi potrebami
 • Središče za samostojno učenje

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

Zbirka podatkov o uporabnikih Zbirka podatkov o zaposlenih

Evidenca o članih knjižnice
Zbirka podatkov za obveščanje o prireditvah

Evidenca o zaposlenih

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

 


E-pošta: pooblascenec@ajd.sik.si

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC

Nakup gradiva Letni načrt nakupa gradiva in seznam gradiva nabavljenega s pomočjo Ministrstva za kulturo

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletni strani (www.ajd.sik.si). Za dostop je potreben internetni brskalnik.
 • Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi  Lavričeve knjižnice Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina, med rednim delovnim časom.
 • Način dostopa in stroške posredovanja informacij podrobneje ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij (Ur.l. RS, št. 76/02)

Obvezni podatki, ki jih morajo navesti vlagatelji v zahtevi:

1. navesti je potrebno naziv in naslov javnega zavoda (Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina)

2. ime, priimek in stalno bivališče vlagatelja oziroma uradni naziv ter poslovni naslov pravne osebe

3. opis informacije, s katero se želi seznaniti

4. način seznanitve z zahtevano informacijo (vpogled ali prepis v zavodu, fotokopija ali izpis, elektronski zapis)

Način vložitve zahteve: pisno po pošti na obrazcu Z-ZDIJZ.

Stroški postopka: po Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS št. 76/2005, 119/2007, 95/2011) ter stroškovniku

 

 –

Copyright © Lavričeva knjižnica Ajdovščina. Vse pravice pridržane.