Pravila sodelovanja v nagradnem žrebanju Poletavci – poletni bralci

Pravila sodelovanja v nagradnem žrebanju projekta Poletavci – poletni bralci
1. Trajanje in obseg
Nagradno žrebanje bo potekalo na zaključnih prireditvah projekta Poletavci – poletni bralci (v
nadaljevanju projekt), ki jih bodo Mestna knjižnica Ljubljana, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica A.
T. Linharta Radovljica, Knjižnica Brežice, Knjižnica Črnomelj, Knjižnica dr. Tončka Pretnarja Tržič,
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija, Knjižnica
Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Knjižnica Šentjur, Lavričeva knjižnica
Ajdovščina, Ljudska knjižnica Metlika in Občinska knjižnica Ljubljana (v nadaljevanju: knjižnice ali
organizator) organizirale na ozemlju Republike Slovenije, predvidoma v kraju sedeža svoje ustanove1
,
konec septembra 2020.
O zaključni prireditvi bodo po e-pošti obveščeni vsi, ki bodo osebno v katerikoli enoti knjižnic, ki projekt
organizirajo, na e-pošto2 ali po pošti3 na naslov ene od knjižnic, oddali v celoti in čitljivo izpolnjen
seznam ali sezname bralnih dni (v nadaljevanju seznam), in sicer do vključno 10. septembra 2020.
Seznam je del zgibanke Poletavci, ki je v tiskani obliki dostopna v vseh enotah knjižnic, ki projekt
organizirajo, v elektronski obliki pa na spletni strani www.poletavci.si.
Z istimi osebnimi podatki izpolnjene sezname, ki jih bomo prejeli v več izvodih, bomo upoštevali le
enkrat. Po navadni pošti prispeli seznami bodo upoštevani, če bodo na poštnem žigu imeli najkasnejši
datum 10. september 2020.
2. Organizator in namen nagradnega žrebanja
Organizatorice zaključnih prireditev in s tem nagradnih žrebanj, v katerih pa lahko sodelujejo le tisti
otroci, ki so eni izmed knjižnic organizatoric poslali svoje sezname, so: Mestna knjižnica Ljubljana,
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Brežice, Knjižnica Črnomelj,
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Franceta Balantiča
Kamnik, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Knjižnica
Šentjur, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Ljudska knjižnica Metlika in Občinska knjižnica Jesenice.
Namen nagradnega žrebanja je promocija branja in knjižnic organizatoric.

1
Točni kraji in datumi žrebanja bodo objavljeni naknadno na spletnih straneh posameznih knjižnic (www.mklj.si; www.ckv.si;
www.rad.sik.si; www.knjiznica-brezice.si; www.crn.sik.si; www.knjiznica-trzic.si; www.kjuc.si; www.kam.sik.si;
www.knjiznica-litija.si; www.log.sik.si; www.knjiznica-medvode.si; www.miklovahisa.si; www.sen.sik.si; www.ajd.sik.si;
www.knjiznica-metlika.si; www.knjiznica-jesenice.si).
2
Poletavci@mklj.si za Mestno knjižnico Ljubljana, knjiznica@ckv.si za Cankarjevo knjižnico Vrhnika, info@rad.sik.si za
Knjižnico A. T. Linharta Radovljica, info@knjiznica-brezice.si za Knjižnico Brežice, knjiznicacrn@crn.sik.si za Knjižnico Črnomelj,
poletavci.kdrtp@gmail.com za Knjižnico dr. Toneta Pretnarja Tržič, poletavci@kam.sik.si za Knjižnico Franceta Balantiča
Kamnik, knjiznica.litija@gmail.com za Knjižnico Litija, knjiznica.logatec@log.sik.si za Knjižnico Logatec, info@knjiznicamedvode.si za Knjižnico Medvode, poletavci@miklovahisa.si za Knjižnico Miklova hiša, knjiznicasen@sen.sik.si za Knjižnico
Šentjur, poletavci@ajd.sik.si za Lavričevo knjižnico Ajdovščina, knjiznicametlika@guest.arnes.si za Ljudsko knjižnico Metlika
in poletavci@knjiznica-jesenice.si za Občinsko knjižnico Jesenice.
3 Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana; Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika;
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica; Knjižnica Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice;
Knjižnica Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič; Knjižnica
Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska cesta 22, 1380 Cerknica; Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1241
Kamnik; Knjižnica Litija, Parmova 9, 1270 Litija; Knjižnica Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec; Knjižnica Medvode, Cesta
komandanta Staneta 10, 1215 Medvode; Knjižnica Miklova hiša, Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica; Knjižnica Šentjur, Mestni trg
5B, 3230 Šentjur; Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina; Ljudska knjižnica Metlika, Cesta
bratstva in enotnosti 23, 8330 Metlika; Občinska knjižnica Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice.
3. Sodelujoči v nagradnem žrebanju
V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo vse fizične osebe, stare med sedem in dvanajst let, s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji in z lastnoročno podpisanim pisnim soglasjem staršev ali drugih
svojih zakonitih zastopnikov, ki so oddale sezname najkasneje 10. septembra 2020 in so člani ene od
knjižnic organizatoric (v nadaljevanju Poletavec).
S sodelovanjem v nagradnem žrebanju se Poletavci in njihovi zakoniti zastopniki izrecno strinjajo, da
sodelujejo v žrebanju in da bodo Poletavci dobili majice in morebitne nagrade.
4. Nagradni sklad
Glavna nagrada je šotor iglu, ki ga podarja podjetje Hervis d. o. o., Šmartinska 152 g, 1000 Ljubljana.
Izžrebanec bo glavno nagrado prejel na zaključni prireditvi neposredno po izvedenem žrebu. Poletavec,
ki bo prisoten na zaključni prireditvi, bo prejel majico4
in priznanje ter bo sodeloval tudi v žrebanju za
dobitnika nagrad lokalnih donatorjev, ki jih bo posamezen organizator še pridobil za zaključno
prireditev.
Menjava nagrade ali izplačilo gotovine v njeni protivrednosti nista možni.
5. Izvedba
Za izvedbo nagradne igre in žrebanje v vsaki knjižnici skrbi tričlanski odbor.
6. Žrebanje
Nagradno žrebanje za glavno nagrado bo izvedeno s klasičnim ročnim žrebanjem bralnih seznamov
Poletavcev, kiso pravočasno in pravilno poslali sezname. V primeru, da je izžreban nepopolno izpolnjen
seznam, se izloči, žrebanje pa se ponovi. Na zaključni prireditvi se izžreba enega dobitnika glavne
nagrade in dobitnike dodatnih nagrad5
, ki bodo prisotni na zaključni prireditvi.
7. Obveščanje Poletavcev
Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni na zaključni prireditvi projekta. Poletavec, ki se
zaključne prireditve ne udeleži, lahko majico in priznanje prevzame na sedežu organizatorja najkasneje
do 31. decembra 2020. O tem bo predhodno obveščen po e-pošti ali po navadni pošti. Poletavci lahko
majico, priznanje in druge nagrade prevzamejo ob prisotnosti staršev ali drugih zakonitih zastopnikov
oziroma ob predložitvi njihove pisne privolitve.
Če podelitev glavne nagrade nagrajencu na prireditvi ne bo mogoča, bo nagrajenec o nagradi obveščen
pisno, in sicer v roku 15 delovnih dni od zaključka prireditve. Prevzem glavne nagrade je možen na
sedežu organizatorice zaključne prireditve ob predložitvi osebne izkaznice, in sicer do 31. decembra
2020. Če se nagrada ne prevzame, se nagrade ne podeli.
8. Davčne in druge obveznosti
Majic in drugih nagrad ni mogoče izplačati v gotovini. Obveznost plačila vseh davkov in prispevkov gre
v breme organizatorja. Organizator od navedene bruto vrednosti nagrade obračuna akontacijo
dohodnine. Starš oz. zakoniti zastopnik dobitnika nagrade ob prevzemu nagrade podpiše izjavo, da se
strinja z nagrado in da jo je prejel ter posreduje podatke: ime, priimek, stalno bivališče ter ime in
priimek nagrajenega otroka, v skladu z Zakonom o dohodnini predloži davčno številko, podpiše izjavo
o strinjanju s plačilom akontacije dohodnine na dohodek in soglasje za objavo osebnih podatkov, ki
bodo objavljeni na spletnih straneh posameznih knjižnic. Organizator izpolni svojo obveznost izročitve
nagrade z izročitvijo nagrade nagrajencu in plačilom vseh davkov in prispevkov. V davčno osnovo se ne
všteva vrednost nagrade, ki ne presega 42,00 EUR.

4 Organizator se zavezuje vsakemu Poletavcu priskrbeti majico, a se ne zavezuje, da bo majica v velikosti, ki jo je sodelujoči
označil v seznamu.
5
Seznam nagrad je opredeljen v točki 4 teh pravil.
Organizator bo nagrajencu predal dogovorjeno nagrado in skladno z veljavno davčno zakonodajo in
temi pogoji nagrajencu obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo in plačilo.
9. Rezultati nagradnega žrebanja
Rezultati posameznega nagradnega žrebanja bodo objavljeni na zaključni prireditvi projekta in na
spletnih straneh posameznih knjižnic. Z navedenim se Poletavci in njihovi zakoniti zastopniki strinjajo.
Če Poletavec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov organizatorju ali jih navede nepopolno
ali če Poletavca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali pa krši pravila tega nagradnega žrebanja,
izgubi pravico do nagrade. Od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade, organizator pa je
v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.
Rezultati žrebanja v skladu s temi pravili so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
10. Zapisnik o nagradnem žrebanju
Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu in kraju žrebanja, prisotnih
članih odbora, poteku žrebanja in podatkih o nagrajencih. Zapisnik podpišejo vsi člani odbora.
11. Hramba
Organizator hrani dokumentacijo v zvezi z izvedbo projekta, in sicer:
– vse prejete sezname in e-pošto ter drugo pisanje v času trajanja nagradne igre in
– vso drugo dokumentacijo v zvezi s projektom Poletavci, zlasti potrdila o strinjanju z nagrado, o izročitvi
nagrade ter davčno dokumentacijo v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi.
12. Zasebnost in varstvo podatkov sodelujočih
Organizator je zbiralec in upravljavec zbirke osebnih podatkov, ki jih prejme v okviru projekta Poletavci.
Navedeni osebni podatki se zbirajo za namen identifikacije Poletavcev in njihovih zakonitih
zastopnikov, izžrebancev in za namen podelitve nagrad.
Soglasje oziroma privolitev je pogoj za sodelovanje v projektu Poletavci – poletni bralci.
Zakoniti zastopnik do morebitnega preklica, izrecno, prostovoljno, brezpogojno in jasno dovoljuje, da
organizator obdeluje njegove osebne podatke in podatke njegovega varovanca, ki jih je navedel v
seznamu, in sicer za namen projekta Poletavci – poletni bralci, zlasti za namen objave ne spletni strani
in v drugih medijih, kontaktiranja za namen prejema novic, programa in ostalih obvestil s strani
organizatorja. Hkrati dovoljuje objavo svojega imena in priimka v promocijskih tiskovinah in na spletni
strani organizatorja ter v drugih medijih. Seznanjen je, da lahko vloži pravico do ugovora in da lahko
vpogleda v podatke. Prav tako je seznanjen, da lahko morebitni preklic soglasja pošlje na kontaktne
podatke knjižnic6
, ki so za MKL opredeljeni v Pravilih varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi
privolitve posameznika (v nadaljevanju pravila). S privolitvijo jamči, da je seznanjeni z določili v pravilih.
Pravila so objavljena tudi na naslovu www.mklj.si/o-nas/pravilniki.
Prisotni na zaključni prireditvi dovoljujejo objavo fotografij z zaključne prireditve v promocijskih
tiskovinah, na spletnih straneh in družabnih omrežjih.
Organizator se zavezuje, da posredovanih osebnih podatkov ne bo objavil ali posredoval tretjim
osebam brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradnem žrebanju (razen za potrebe izpolnitve
predpisanih obveznosti) in da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov.
13. Splošni pogoji sodelovanja
Pogoj za sodelovanje je, da se starši oz. zakoniti zastopniki Poletavcev strinjajo s pravili. S sodelovanjem
v nagradnem žrebanju starši oz. drugi zakoniti zastopniki Poletavcev pristanejo na vse pogoje v zvezi z
nagradnim žrebanjem.

6
Za vsako posamezno knjižnico so podatki dostopni na njihovih straneh, lahko pa se obrnete tudi na kontaktne podatke
MKL.
Celotna pravila nagradnega žrebanja in imena nagrajencev so objavljena na spletnih straneh
posameznih knjižnic in so na vpogled tudi na sedežih organizatorjev.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave,
bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
14. Drugi pogoji nagradnega žrebanja
Organizator nagradnega žrebanja lahko pred izborom, med njim ali po njem izloči udeleženca, za
katerega upravičeno domneva, da je posredoval nepravilne, neveljavne ali nepopolne osebne podatke.
Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto.
Vsak udeleženec s sodelovanjem v nagradnem žrebanju dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v
poročilih o poteku nagradnega žrebanja. Pravila nagradnega žrebanja so objavljena na spletnih straneh
posameznih knjižnic in so na voljo v vseh knjižnicah.
Šteje se, da so sodelujoči s pravili seznanjeni, da na njih pristajajo in se zavezujejo, da jih bodo
upoštevali.
Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v
nasprotju s temi pravili.
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi
izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator
lahko odpove nagradno žrebanje, o tem mora na spletnih straneh knjižnic obvestiti udeležence. V
takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim žrebanjem oziroma uporabo pravil je
dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil tega
nagradnega žrebanja.
15. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnega žrebanja. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.
Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 5. junij 2020.
Ljubljana, dne 4. junij 2020
Organizatorji: knjižnice