Pravilnik knjižnice

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur.l.RS št.87/2001), Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l.RS št.29/2003) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 59/99, 57/2001 in 59/2001) je Svet Lavričeve knjižnice Ajdovščina na svoji 7. seji, dne 29. decembra 2003, sprejel naslednji

 

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA LAVRIČEVE KNJIŽNICE AJDOVŠČINA

 

A. UVODNE DOLOČBE

 

Splošno

1. člen

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice (v nadaljevanju: pravilnik) ureja odnose med Lavričevo knjižnico Ajdovščina (v nadaljevanju: knjižnica), uporabniki in člani knjižnice. Pravilnik določa etiko poslovanja, medsebojne pravice in dolžnosti knjižnice, uporabnikov in članov knjižnice, dostopnost in pogoje uporabe knjižnice, časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, storitvah in uporabi knjižnice ter jezik poslovanja. Določa tudi brezplačne storitve in storitve, za katere knjižnica zaračuna plačilo.

 

Organiziranost knjižnice

2. člen

Lavričeva knjižnica Ajdovščina s krajevnimi knjižnicami v Vipavi in Podnanosu, izposojevališčem v Dobravljah ter Potujočo knjižnico, je splošna knjižnica. Ima gradivo za mladino in odrasle. Dolžnost knjižnice je zadovoljevati informacijske, kulturne, izobraževalne in razvedrilne potrebe uporabnikov in članov.

Lavričeva knjižnica Ajdovščina ima naslednje enote:

 1. Osrednja knjižnica v Ajdovščini, Cesta IV. prekomorske 1, Ajdovščina, tel.: 05 3644 250
 2. Krajevna knjižnica Vipava, Beblerjeva ulica 17, 5271 Vipava, tel.: 05 3644 260
 3. Krajevna knjižnica Podnanos, Podnanos 71, Podnanos, tel.: 05 3644 270
 4. Izposojevališče Dobravlje 34 d, Dobravlje, tel.: 05 3644 280
 5. Potujoča knjižnica, tel.: 041 596 130

 

B. ETIKA POSLOVANJA

3. člen

Etika poslovanja v obsegu knjižnice se presoja po splošnih bibliotekarskih normah. Knjižnica, člani in uporabniki knjižničnih storitev in opreme se morajo ravnati po zakonskih predpisih o avtorskih in sorodnih pravicah, o zaščiti podatkov, zlasti osebnih podatkov, o varstvu zdravja pri delu, o pravici informiranja ter po drugih ustavnih in zakonskih določbah.

4. člen

Knjižnica ima knjigo pritožb in pohval. Če uporabniki oziroma člani s pritožbo v to knjigo ne dosežejo želenega, lahko vložijo pritožbo direktorju knjižnice, končno pa se lahko pritožijo še na Svet knjižnice. Odgovor na pritožbo z obrazložitvijo je dolžna knjižnica posredovati v primernem in najkrajšem možnem času.

 

C. STORITVE KNJIŽNICE

5. člen

Knjižnica izvaja in omogoča članom in uporabnikom naslednje osnovne storitve:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • medknjižnično izposojo,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici
 • preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • rezerviranje knjižničnega gradiva,
 • uporabo tehnične opreme namenjene uporabnikom,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • dostop do dejavnosti in prireditev,
 • fotokopiranje.

 

6. člen

Brezplačne osnovne storitve so:

 • Dostop, uporaba in izposoja gradiva: dostop do knjižničnega gradiva, njegova uporaba v prostorih knjižnice ter izposoja v čitalnico in na dom; seznanjanje z novostmi; rezerviranje gradiva; dostop in uporaba splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti; dostop in uporaba zakupljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov – v skladu s pogodbenimi določili in viri financiranja,
 • posredovanje enostavnih informacij o gradivu in iz gradiva, ki so v lasti knjižnice
 • informiranje uporabnikov o poslovanju in organiziranosti knjižnice, izdajanje informativnih publikacij v tiskani in elektronski obliki,
 • dostop in uporaba zakupljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov
 • usposabljanje uporabnikov za samostojno iskanje informacij o gradivu knjižnice in drugem dostopnem gradivu, za uporabo vzajemnega kataloga in drugih katalogov knjižnice, za uporabo tehničnih pripomočkov, ki so v javni uporabi v prostorih knjižnice
 • uporaba računalnikov, elektronska pošta, uporaba interneta
 • prireditve za promocijo svojih knjižničnih zbirk in svojih storitev

 

Č. ČLANI IN UPORABNIKI KNJIŽNICE

7. člen

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Knjižnico lahko uporabljajo člani in nečlani. Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico (uporabnik z veljavnim članstvom).

Član knjižnice lahko v polnem obsegu koristi vse knjižnične storitve v vseh enotah. Člani knjižnice ima pravico tudi do sooblikovanja knjižnične ponudbe. Uporabnikom, ki jim je članstvo poteklo, in nečlanom knjižnica omogoča uporabo storitev, za katere ni potrebno vodenje izposojnih evidenc.

 

8. člen

Včlanitev in prenehanje članstva

Včlanitev v knjižnico se evidentira na zahtevo uporabnika z vpisom v evidenco članov.

Člani knjižnice so lahko fizične ali pravne osebe.

Fizične osebe ob vpisu predložijo osebni dokument s sliko ter izpolnijo in podpišejo izjavo o pristopu k članstvu. Nepolnoletne osebe do starosti 14 let se vpišejo s privolitvijo staršev oziroma pooblaščenih polnoletnih oseb: njihovo vlogo podpišejo starši oziroma skrbniki.

Člani knjižnice lahko postanejo tudi pravne osebe. Za pravno osebo izjavo o pristopu k članstvu potrdi in podpiše odgovorna oseba, ki za urejanje poslovanja s knjižnico določi kontaktno osebo.

S podpisom na izjavi o vpisu se oseba obveže, da bo upoštevala Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Lavričeve knjižnice Ajdovščina in se ravnala po njem.

Knjižnica izda članu člansko izkaznico in mu zaračuna članarino, ki jo določa veljavni cenik.

Višino članarine za posamezne kategorije članov določa cenik, ki je dostopen v vsakem oddelku in je objavljen tudi na spletnem mestu Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Članarina je lahko letna ali krajša za obdobje treh mesecev.

Članstvo v knjižnici velja do preklica. Če članarina ni poravnana, članstvo miruje. Oseba, ki ne želi več biti član knjižnice, lahko s pisno izjavo zahteva izbris svojih podatkov iz knjižničnih evidenc, pri tem se enako kot pri vpisu izkaže z veljavnim dokumentom s sliko. Izpis iz evidence je možen pod pogojem, da je uporabnik v vseh oddelkih poravnal obveznosti do knjižnice.

Članstvo v knjižnici preneha: z izpisom na zahtevo člana (zahteva za preklic), zaradi smrti člana; z izbrisom zaradi prenehanja pravne osebe, ki je članica knjižnice; v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov

Tuji državljan lahko postane član knjižnice tako, da ob vpisu predloži potni list, osebno izkaznico ali drug ustrezen dokument, s katerim je mogoče preveriti njegovo istovetnost. Tujci, ki začasno prebivajo v Sloveniji, predložijo dokazilo o začasnem bivališču

 

9. člen

Članska izkaznica

Član ob vpisu prejme člansko izkaznico. Članska izkaznica ni prenosljiva na drugo osebo.

Izposoja na dom in druge storitve, ki zahtevajo člansko evidenco, so na voljo le ob predložitvi članske izkaznice.

Za zlorabo izkaznice je odgovoren lastnik, v primeru mladoletnosti pa starši oziroma skrbniki. Člansko izkaznico lahko uporablja le član, na katerega se izkaznica glasi. Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti prinašalca izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo.

Strošek za nadomestilo izgubljene izkaznice krije član sam. Član ima pravico zaprositi za brezplačno zamenjavo obrabljene izkaznice, če so od njene izdelave pretekla najmanj tri leta. O izgubljenem gradivu ali izkaznici mora član takoj obvestiti knjižnico.

Spremembo osebnih podatkov (priimek, naslov) mora član posredovati ob prvem naslednjem obisku knjižnice.

Član lahko z enotno člansko izkaznico uporablja storitve vseh enot Lavričeve knjižnice Ajdovščina.

 

D. IZPOSOJA GRADIVA IN OMEJITVE PRI IZPOSOJI IN UPORABI KNJIŽNICE

 

10. člen

Obratovalni čas knjižnične

Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za člane in uporabnike knjižnice. Objavljen je na vidnem mestu ob vhodu v knjižnico.

Obratovalni čas je določen v letnem delovnem načrtu, ki ga potrdi ustanovitelj.

Prav tako je v letnem delovnem načrtu določen tudi poletni in predpraznični obratovalni čas.

 

11. člen

Izposoja gradiva

Knjižnica izposoja in daje v uporabo knjižničarsko obdelano in opremljeno gradivo. Knjižnično gradivo smejo izposojati samo knjižnični delavci.

Knjižnica ne izposoja na dom čitalniškega gradiva, domoznanskega gradiva in arhivskega gradiva, redkih in dragocenih gradiv in priročniškega gradiva, ki je podpora študijskemu delu v knjižnici.

 

12. člen

V primeru, da računalniška izposoja ne deluje, lahko člani gradivo le vračajo. Uporabniki in člani lahko v tem času normalno uporabljajo čitalnico.

 

13. člen

Če ni s pravilnikom drugače določeno, si lahko član ob izposoji izposodi neomejeno število knjig.

Za člane je brezplačen izposojevalni rok za gradivo 3 tedne v osrednji knjižnici in knjižničnih enotah, na bibliobusu pa 4 tedne oziroma do naslednjega obiska bibliobusa na istem postajališču.

Izposojeno gradivo je mogoče podaljšati ustno, po telefonu ali preko interneta še za en izposojevalni rok praviloma pred iztekom izposojevalnega roka. Podaljšanje izposojevalne dobe za gradivo, ki je rezervirano oziroma je predvideno za obvezno domače branje, bralno značko … ni možno.

Član lahko rezervira izposojeno ali naroči prosto gradivo osebno, telefonsko ali elektronsko. Rezervirano gradivo čaka na člana 5 dni. Člani, ki so rezervirali gradivo, so o prispetju gradiva obveščeni po telefonu, po sms obveščanju ali po elektronski pošti. Morebitni stroški obvestila o prispelem gradivu so določeni v ceniku.

Knjižnica lahko ob predložitvi dokazil članom knjižnice, ki so bili na nepredvidenem bolniškem dopustu, nenadnem službenem potovanju ali jih je doletela nesreča v družini, podaljša izposojevalno dobo.

Knjižnica ima pravico omejiti ali prepovedati uporabo vseh knjižničnih storitev, dokler član ne poravna vseh svojih obveznosti.

 

14. člen

Zamudnina in izterjava

Knjižnica zaračuna zamudnino za nepravočasno vrnjeno gradivo s ciljem, da se vzdržuje primeren obrat izposoje in s tem poveča dostop do gradiva za vse člane.

Zamudnino plačujejo uporabniki za vsak dan zamude ob vračilu izposojenega gradiva. Višina zamudnine in stroški opominov so določeni s cenikom knjižnice.

Na potujoči knjižnici se zamudnina zaračuna na izposojevalni rok.

 

15. člen

Knjižnica zamudnike redno opominja na vrnitev knjig.

Član je dolžan v vseh primerih plačati zamudnino in druge stroške, ki so v knjižnici s tem nastali.

Član knjižnice ima pravico, da mu knjižničar ali knjižničarka razloži obračun zamudnine. Član knjižnice lahko v primeru utemeljenih razlogov ugovarja zoper zamudnino na posebnem obrazcu.

 

16. člen

Za izterjavo dolgov lahko direktor knjižnice pooblasti fizično ali pravno osebo, ki je pooblaščena za vodenje izvršbe.

Vodstvo knjižnice lahko ob posebnih priložnostih (Dan kulture, Dan splošnih knjižnic, pomembne obletnice, nove pridobitve v knjižnici ipd) razglasi oprostitev plačila zamudnine (amnestijo).

 

17. člen

Knjižnica najmanj enkrat letno sestavi evidenco članov, ki gradiva kljub vsem opominom niso vrnili, in članov, za katere meni, da so povzročili z uničenjem knjig veliko škodo.

Uporabnike oziroma člane, ki ne spoštujejo pravilnika o poslovanju knjižnice, lahko direktor s soglasjem Sveta zavoda s sklepom izključi iz članstva, jim omeji ali prepove uporabo knjižnice.

 

18. člen

Poškodbe in izguba gradiva

Pri poškodbah ali izgubi gradiva morajo uporabniki v primeru, da je poškodovano ali izgubljeno novo gradivo, le-tega nadomestiti z enakim novim.

Ostalo poškodovano ali izgubljeno gradivo pa je mogoče nadomestiti z novim ali plačati višino cene gradiva na tržišču. Glede nadomestila oz. plačila se član oziroma uporabnik dogovori v skladu s postopkom, ki je predviden v takšnih primerih.

Za uničeno ali izgubljeno gradivo, ki ima za knjižnico posebno vrednost in ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik plača trikratno povprečno ceno podobnega gradiva na tržišču in plačati stroške ponovne obdelave.

 

19. člen

Uporaba knjižnice, gradiva in opreme

Člani in uporabniki knjižnice so dolžni, da ravnajo v skladu s tem pravilnikom, tako da:

 • se primerno vedejo v knjižničnih prostorih (niso agresivni do bralcev, knjižničnih delavcev in opreme; upoštevajo red in tišino v čitalnicah); za predšolske otroke pri tem prevzemajo vso odgovornost starši ali njihovi odrasli spremljevalci,
 • odgovorno in skrbno ravnajo z izposojenim gradivom,
 • ob prevzemu knjižnično gradivo pregledajo in opozorijo knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sami odgovarjajo za škodo,
 • gradiva ne izposojajo naprej,
 • upoštevajo navodila zaposlenih v knjižnici,
 • ne uporabljajo mobilnih telefonov na način, ki moti druge uporabnike,
 • ne vstopajo z rolkami,
 • ne vozijo v knjižnico koles in koles z motorji,
 • ne vstopajo v spremstvu domačih živali, razen ko gre za usposobljene in vidno opremljene vodniške pse,
 • v prostorih knjižnice ne kadijo in ne uživajo hrane in pijače, hrano in pijačo je mogoče uživati v preddverju knjižnice ali pred knjižnico;
 • ne vstopajo v delovna območja zaposlenih,
 • se ne zadržujejo v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa osrednje knjižnice, podružnic in bibliobusa
 • ob vračilu izposojenega gradiva preverijo stanje vrnjenega gradiva in ga primerjajo z izpisom na zadolžnici.

 

20. člen

Zaposleni v knjižnici imajo pravico odstraniti iz knjižnice tistega, ki se ne ravna po pravilih iz prejšnjega člena tega pravilnika.

 

21. člen

Prostore knjižnice lahko obiskujejo tudi uporabniki, ki niso člani knjižnice.

 

22. člen

Osebni podatki članov

Osebni podatki članov, pridobljeni pri vpisu, se smejo uporabljati samo za knjižnične potrebe. Knjižnica je dolžna osebne podatke članov, vključno s podatki o izposojenem gradivu, varovati v skladu z zakonodajo.

Član lahko naroči poseben izpis podatkov o transakcijah na njegovi članski izkaznici, tako da ustno ali pisno zaprosi za izpis in se ob tem identificira z osebno izkaznico ali drugim veljavnim osebnim dokumentom. Izpis se opravi v enem samem izvodu. Cena storitve izpisa je določena v ceniku.

 

E. JEZIK POSLOVANJA

23. člen

Jezik poslovanja je slovenščina.

 

F. DRUGE STORITVE IN DEJAVNOSTI KNJIŽNICE

24. člen

Knjižnica lahko v skladu z registracijo dejavnosti, usklajeno z ustanovitelji, sama ali v sodelovanju s poslovnimi partnerji izdaja publikacije in druga gradiva ter jih ponudi v nakup. Brezplačno ali p simbolični ceni lahko ponudi tudi odpisano gradivo, ki ji je ostalo po izpolnitvi zakonskih zahtev, ki opredeljujejo izločanje gradiva ter podarjeno gradivo, ki ga po strokovnih kriterijih ni vključila v zbirke.

Knjižnica lahko za potrebe uporabnikov, članov in drugih strank izvaja dejavnost s področja obnove tiskov, razmnoževanja in reprodukcije knjižnih materialov v skladu z zakonodajo s področja avtorskih pravic, ter tiska in vezave materialov po naročilu.

Uporabnikom lahko ponudi v nakup tudi neknjižno gradivo (izdelke oziroma predmete), s katerim vzpodbuja promocijo knjižnice (okrasni, praktični izdelki ipd).

 

G. VRSTE IN CENIK STORITEV

25. člen

Knjižnica opredeli vrste storitev in cenik kot dodatek k temu pravilniku. Cenik sprejme Svet knjižnice praviloma do konca vsakega tekočega leta za naslednje leto.

Člani do osemnajstega leta starosti in brezposelne osebe so oproščeni plačila članarine. Član, ki uveljavlja pravico do oprostitve članarine in drugih nadomestil zaradi mladoletnosti oziroma brezposelnosti, dokaže svoj status z ustreznim uradnim dokumentom.

Javni zavodi, organizacije in združenja, ki na območju občin Ajdovščina in Vipava skrbijo za zadovoljevanje potreb interesnih skupin na področju otrok in mladine, starejših, telesno ali drugače prikrajšanih, izobraževanja ipd, so oproščeni plačila članarine.

Cene storitev in ponudbe, navedenih v 25. členu, določa cenik pod posebno postavko.

 

H. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Člani knjižnice morajo biti opozorjeni na določbe tega pravilnika ob vpisu v knjižnico. Izvod pravilnika mora biti javno dostopen, na vpogled članom in uporabnikom knjižnice v prostorih knjižnice in na spletnih straneh knjižnice.

 

27. člen

Pravilnik Lavričeve knjižnica Ajdovščina se uporablja od sprejema na seji Sveta zavoda 27. decembra 2012 dalje. S tem dnem prenehajo veljati vsi prejšnji notranji predpisi knjižnice, ki so kakorkoli v nasprotju z določbami tega pravilnika.

 

Ajdovščina, 22. decembra 2012

Predsednica sveta:
Hilarija Kete